Sustainable Agriculture

Just another WordPress.com weblog


1 Comment

Indigenous healers that protect nature: Hmong ethnobotany in Laos

Hmong womanThis recent publication on participatory ethnobotany explorations with indigenous Hmong elders describes the relationship between the spiritual-cultural practices and livelihood uses of plants and their conservation. The study suggests that the traditional Hmong cultural uses for plants may be a mechanism for the conservation of biodiversity in the rapidly deteriorating forests of Luang Prabang in the Lao People’s Democratic Republic.

Hmong ethnobotany and conservation in Laos http://journals.sfu.ca/era/index.php/era/article/view/1017

Tshawb nrhiav nroj tsuag tau muaj kev koom tes nrog cov kws tshuaj ntsuab Hmoob nyob rau zos Long Lan, Xeev Luang prabang, Los Tsuas Teb chaws tau pib tshawb los rau ntawm lub xyoo 2012 thiab 2013. Nrhiav txog lub laj lim thiab tswv yim ntawm cov laus neeg nyob zos Long Lan thiab cov zos nyob ib puag ncig twb yog ib qhov sij hawm muaj txiaj ntsig tau paub txog txoj kev cai coj siv nroj tsuag thiab pov hwm nyob nrog lub neej. Tau paub txog ntawm 74 hom tau muaj 49 yam (nroj tsuag) twb tau muab sau zoo, qhov nov muaj 25 yam tshuaj ntsuab (17 yam yog cov muaj hnub nyooj ntev thiab 8 yam yog cov muaj hnub nyooj luv), 20 yam yog cov ua ntoo, 17 yam yog cov nroj, 10 yam yog cov hmab, thiab 2 yam yog suab. Muab xam tau pom txog nroj tsuag muaj txiaj ntsig zoo heev rau ntawm txoj kev siv yoom thiab pov hwm nyob nrog lub neej. Qhov tshawb rhiav no tau ceeb toom txog tias txoj kev siv yoom nroj tsuag raws li
txoj cai Hmoob coj yog ib txoj cai zoo rau ntawm kev pov hwm hav zoov hav tsuag rau qhov hav zoov niaj hnub no raug luaj ntov nyob rau xeev Luang prabang, los Tsuas Teb.

Advertisements